Dotace

Dotace na pořízení ochranných prostředků pro hasiče

07.06.2019 00:00 - před 5 měsíci

Městys Velký Újezd obdržel účelovou dotaci na pořízení ochranných prostředů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd ve výši 13.000,- Kč.

Velký Újezd - průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

04.03.2019 17:26 - před 8 měsíci

MZP

Název projektu: Velký Újezd - průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Žadatel: Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd

Stručný popis projektu: Cílem projektu je situování hydrogeologických průzkumných prací na pozemky městyse do míst, kde bude potenciál k zajištění dostatečné kapacity nového doplňkového vodního zdroje podzemních vod a odhad finančních nákladů spojených s průzkumnými pracemi a s následnými pracemi pro napojení vodního zdroje do stávajícího vodárenského systému městyse Velký Újezd.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí webové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

 

Cisternová automobilová stříkačka

25.04.2018 00:00 - před rokem

Název projektu: Cisternová automobilová stříkačka

Přijaté dotace z Ministerstva vnitra: 2.500.000,-

Přijaté dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje: 300.000,-

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová č.p. 269, 165 00  Praha

Nákupní cena: 5.499.995,-

 

Sociální bydlení ve Velkém Újezdu

09.10.2017 09:28 - před 2 roky

Sociální bydlení ve Velkém Újezdu

Primárním cílem projektu je dlouhodobé a dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do dostupného nájemního bydlení. Cíle budou dosaženy stavební úpravou budovy, kde vzniknou tři nové sociální byty. Sociální byty se základním vybavením budou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Sociální byty splňují všechny parametry sociálního bydlení stanovené pro IROP.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Energetické úspory domu č.p.195 ve Velkém Újezdu

09.10.2017 09:25 - před 2 roky

Energetické úspory domu č.p.195 ve Velkém Újezdu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti lékařského domu č.p. 195 ve Velkém Újezdu. Snížení energetické náročnosti bude provedeno zateplením obálky budovy, střešních konstrukcí, konstrukcí k nevytápěným prostorům a výměnou otvorových výplní - oken a dveří.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


 

 

 

 

„II. etapa – SO 102 – Stezka pro chodce a cyklisty"

04.04.2017 00:00 - před 2 roky

Základní varianta značky

Projekt „II. etapa – SO 102 – Stezka pro chodce a cyklisty“

ISPROFOND 5718510072

Státní fond dopravní infrastruktury přislíbil dotaci ve výši 2.404.000,- Kč.

Stavba bude provedena v roce 2017.

Realizátorem akce je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

 

Projekt "Mateřská škola Velký Újezd"

16.02.2017 00:00 - před 2 roky

Název projektu: Mateřská škola Velký Újezd

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000564

Identifikační číslo EDS / SMVS: 117D03G000075

Přislíbené dotace: 6.169.745,-

z toho 342.763,- Ministerstvo pro místní rozvoj a 5.826.982,- Evropský fond pro regionální rozvoj

Stavba bude provedena v roce 2016 - 2017

Realizátorem akce je společnost VARIO VILA s.r.o., Uničov

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů

16.11.2016 00:00 - před 2 roky

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
ve výši 36.798,- Kč.

Projekt "Chodník a stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa / SO 101a - chodník"

21.06.2016 00:00 - před 3 roky

Základní varianta značky

Projekt "Chodník a stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa / SO 101a - chodník".

ISPROFOND 5717510113

Státní fond dopravní infrastruktury přislíbil dotaci ve výši 10.073.000,- Kč.

Stavba bude provedena v roce 2016 - 2017.

Realizátorem akce je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na vybavení JSDH

10.06.2016 00:00 - před 3 roky

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd ve výši 16.000,- Kč.

 

       

                                       

Projekt "Suchou nohou"

29.01.2016 00:00 - před 3 roky

Projekt "Suchou nohou" reg. č. CZ.1.12/2.3.00/45.02181 byl financován z operačního programu ROP Střední Morava částkou 1.757.825,30 Kč.

Cílem projektu byla revitalizace centrální části obce v okolí mateřské školy s cílem vyřešní veřejného prostranství, úpravě chodníků spojující mateřskou školu a autobusové nádraží.

Stavba byla provedena v roce 2014.

Realizátorem akce byla společnost INSTA CZ s.r.o.

DOPLNĚNÍ: Na základě výzvy z Úřadu Regionální rady soudržnosti dne 12.10.2016 vrácena část dotace ve výši: 14 063,01 Kč a 104 312,45 Kč.

Městys VELKÝ ÚJEZD - zateplení, výměna oken, dveří a střešní krytiny

29.01.2016 00:00 - před 3 roky

 

 

 

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti vytápění budovy obecního úřadu, kdy v rámci realizace projektu došlo k výměně oken, dvěří a zateplení

Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21491

Realizace probíhala 18.8.2014 - 27.5.2015

Dodavatel stavby: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Výše dotace byla z ERDF/FS 1 504 631,- Kč a SR/SFZP ve výši 88 507,- Kč 

Dotace na restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice

16.12.2015 00:00 - před 3 roky

Městys Velký Újezd obdržel 16.12.2015 z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice ve výši 245.525,- Kč.

Dotace z Programu EFEKT na rekonstrukci veřejného osvětlení (doplněno 11.7.2016)

03.12.2015 00:00 - před 3 roky

Městys Velký Újezd obdržel 3.12.2015 z Ministerstva průmyslu a obchodu dotaci z Programu EFEKT
na rekonstrukci veřejného osvětlení v aktivitě B.1 – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení ve výši 291.718,- Kč (č. dotace 122D14200 5215).

Po vyúčtování (11.7.2016) byla vrácena část dotace ve výši 8.220,- Kč.

Dotace na restaurování kamenného kříže u Sušírny

11.11.2015 00:00 - před 4 roky

Městys Velký Újezd obdržel od Olomouckého kraje dotaci z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“ ve výši 40.000,- Kč.

Účelem dotace je částečná úhrada výdajů spojených s obnovou památky a zabezpečení uchování souhrnné památkové hodnoty památky kamenného kříže u Sušírny ve Velkém Újezdě.