Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
1. Oficiální název městys Velký Újezd
2. Důvod a způsob založení Viz. článek Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura Viz. článek Správa městyse
4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
4.1 Kontaktní spojení a adresa úřadovny pro osobní návštěvu Městys Velký Újezd
Olomoucká 15
783 55 VELKÝ ÚJEZD
4.2 Úřední dny a hodiny pro veřejnost Pondělí:    8.00 – 12.00  |  13.00 – 17.00
Úterý:       ---
Středa:     8.00 – 12.00  |  13.00 – 17.00
Čtvrtek:    ---
Pátek:       ---
4.3 Telefonní čísla Viz. článek Správa městyse
4.4 Čísla faxu Viz. článek Správa městyse
4.5 Adresa internetové stránky www.velkyujezd.cz
4.6 Adresa e-podatelny podatelna@velkyujezd.cz
5. Případné platby lze poukázat 185580346/0300
6. IČ 00299677
7. DIČ CZ00299677 plátce DPH
8. DOKUMENTY
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán městyse, Povodňový plán, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse, Rozpočtový výhled městyse

8.2 Rozpočet Viz. článek Rozpočet městyse
9. Žádosti o informace Viz. článek Jak získat informace a Vyžádané informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Viz. článek Jak získat informace
11. Opravné prostředky Viz. článek Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek
12. Formuláře Viz. článek Formuláře ostatních žádostí
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Viz. článek Řešení životních situací
14. PŘEDPISY
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších přepisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů.

14.2 Vydané právní předpisy Viz. Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Stáhnout.PDF
16. LICENČNÍ SMLOUVY
16.1 Vzor licenčních smluv dostupný zde.
16.2 Výhradní licence Městys v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. Viz. Výroční zprávy o činnosti městyse