Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích je veden na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Veřejní funkcionáři podávají oznámení poprvé za rok 2007., kdy termín pro podání oznámení je do 30.6.2008.

Postup při podání žádosti o přístup do registru

Žádost je možné podat:

  • osobně na Úřadu městyse Velký Újezd, v tomto případě předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti
  • prostřednictvím držitele poštovní licence, v tomto případě musí být podpis na žádosti úředně ověřen
  • elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny podatelna@velkyujezd.cz

formulář pro podání žádosti

Nahlížení do registru oznámení v písemné podobě

Nahlížení do písemné podoby registru oznámení je možné v budově Úřadu městyse Velký Újezd na základě předchozí písemné žádosti.

Nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě

Pro nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli uděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno, přístupové heslo a odkaz pro přístup do aplikace bude žadateli sděleno písemně do vlastních rukou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobním převzetím v budově Úřadu městyse Velký Újezd, a to po předložení občanského průkazu žadatele.


Poučení:

Přestupku se dle zákona č. 159/2006 Sb., dopustí ten, kdo:

  • používá nebo dále zpracovává údaje uvedené v registru k jinému účelu, než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
  • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru
  • sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100.000,- Kč.

 

Nahlédnout do registru oznámení