VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - PODZIM 2018

18.06.2018 11:35 - před 3 měsíci

Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky

na dny 5. a 6. října 2018.

Seznamy voličů

Základní informace

Stálý seznam voličů vede Úřad městyse Velký Újezd pro voliče, kteří jsou ve Velkém Újezdu přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na ohlašovně (1.patro, budova radnice, Olomoucká 15, Velký Újezd) ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.

 

Informace pro cizince – občany EU

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že:

  • alespoň ve druhý den voleb (tj. 6. 10. 2018) dosáhl věku nejméně 18 let a
  • je v den voleb v obci přihlášen k trvalému, popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat Úřadu městyse Velký Újezd, ohlašovna, Olomoucká 15, Velký Újezd, a to již v současné době, nejpozději však do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého, popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva městyse Velký Újezd nemůže!

Úřední hodiny a kontakt:

Pondělí:   8,00 - 12,00, 13,00 – 17,00 hod.
Středa:    8,00 - 12,00, 13,00 – 17,00 hod.

Bc. Renata Absatzová
Tel: 585 358 008