Výzvy

 Městys Velký Újezd jako provozovatel veřejného pohřebiště upozorňuje nájemce hrobových míst na skončení smluv o nájmu u většiny hrobových míst ke dni 31.12.2018. 

Od 01.01.2019 je nutno uzavřít nové nájemní smlouvy na pronájem hrobových míst a zaplatit nájem dle této smlouvy. Smlouvy jsou uzavírány na dobu 15-ti let, tedy do 31.12.2033. Cena za nájem je vypočítána jako násobek ceny nájmu a služeb a plochy hrobového místa a doby nájmu a je schválena Radou městyse Velký Újezd s platností od 01.03.2018. Dle tohoto schváleného ceníku je výše poplatku

30 Kč,-/m2/rok

Vyzýváme tedy tímto dosavadní nájemce hrobových míst k uzavření nové smlouvy o nájmu. Uzavírání smluv bude probíhat v úředních hodinách na úřadu městyse nebo po předchozí domluvě na tel. čísle 585 358 008.

Pokud nebudete v nájmu pokračovat, odstraňte z pronajatého hrobového místa Vaše hrobové zařízení. O Vašem rozhodnutí nás prosím písemně informujte.

Totožnost nájemců

Upozorňujeme nájemce, že pro každý úkon na úřadu městyse je třeba se prokázat platným dokladem totožnosti (tj. občanský průkaz nebo pas). Bez ověření identity není možné nájemci vyhovět jeho požadavku. V případě, kdy se nájemce nemůže dostavit osobně a pověří jinou osobu, aby za něho jednala, lze tak učinit pouze tehdy, že mu byla nájemcem udělena úředně ověřená plná moc, a to výhradně pro konkrétně daný úkon, nikoli k obecnému jednání či zastupování.