Volby 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Prezident republiky vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na pátek 8. a sobotu 9. října 2021. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
Stanoviště pro hlasování z motorového vozidla a další informace zde.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem o volbách do Parlamentu České republiky na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vystavení voličského průkazu zde.

Přijímání žádostí o vydání voličského průkazu - ode dne vyhlášení voleb, tj. od 31. 12. 2020

do 1. 10. 2021                           (písemné podání)
do 6. 10. 2021 do 16:00 hod.    (osobní podání)

Žádosti občanů s trvalým pobytem ve Velkém Újezdě lze podat:

  • písemně - žádost musí být doručena nejpozději dne 1. 10. 2021 a opatřená úředně ověřeným podpisem voliče. Adresa pro zaslání:
    Úřad městyse Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd
  • v elektronické podobě - žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky
  • osobně na úřadu městyse, Olomoucká 15, Velký Ujezd, podatelna v úřední dny,                       poslední den 6. 10. 2021 do 16:00 hodin.

Předání voličského průkazu – od 23. 9. 2021

Úřad městyse Velký Újezd voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, nejdříve však 15 dní přede dnem voleb dle §6a odst.2 zákona č. 247/1995 Sb.

Více informací k volbám naleznete na odkazech níže:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)
Organizace a průběh voleb do PS