SPRÁVA
MĚSTYSE
ELEKTRONICKÁ
ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY
ELEKTRONICKÁ
PODATELNA
INFORMAČNÍ
KALENDÁŘ
Vítejte

Aktuality městyse Ostatní aktuality

Velikost písma: A A A

"Nová Zelená úsporám 2014"

23.04.2014

V úterý 29. 4. 2014 v 18.00 hod se uskuteční prezentace k projektu "Nová Zelená úsporám 2014".
Prezentace se uskuteční ve Velkém Újezdě v prostorách klubovny v budově radnice - vchod z náměstí.
Prezentace bude cca půl hodiny, poté bude prostor pro dotazy přítomných. Prezentaci bude provádět Modrá pyramida a.s., Olomouc. Kontakt na pořadatele: Bc. Petr Opluštil, mobil 724 714 387, e-mail: petr.oplustil@mpss.cz.


 

Ordinace MUDr. P. Keller, s.r.o.

23.04.2014

Ordinační hodiny ve středu 23. 4. 2014 od 11:30 hod.  pouze do 16:30 hod. (účast na školení).

PODĚKOVÁNÍ

18.04.2014

Za sociální komisi Rady městyse Velký Újezd bychom rády poděkovaly všem, kteří nás na konci března přišli podpořit při jarním úklidu okolí obce. Nejvíc nás potěšila pomoc patnácti mladých skautů pod vedením paní Bittnerové. Dále – mimo členek sociální komise – přišla paní Drajsajtlová a velký dík patří paní Kneipové a Hance Sýkorové, které se svými dětmi v Hronově nasbíraly 11 pytlů odpadu!
Už 8 let takhle sbíráme a vždycky znovu nechápeme, „co jsou to za lidi“, kteří tyto černé skládky udělají… Např. na staré cestě k lesu Bělá (pokračování Tršické ulice za dálnicí) někdo mj. vyvezl hromady kabelů, z kterých předtím vytáhl drát. Díky zaměstnancům obce, kteří tam nasbírali plnou Avii odpadu, je to tam zase pěkná procházka.
Škoda, že nás nebylo víc, mohli jsme ještě dočistit cestu k vysílači na Sušírně a oblasti „u 5 smrků“ (místo v lese „Malý bakalov“) a „k Dubovici“ (lokalita od křižovatky k Výklekám – u dobývacího prostoru). Pokud by se našel někdo, kdo by tato místa patřící k Velkému Újezdu chtěl odpadků a nečistot zbavit, rády mu vydáme pytle i rukavice.
                                                                          Ivana Nováková a Věra Bednaříková

Výměna občanských průkazů

26.03.2014

Po konzultaci s pracovníky oddělení občanských průkazů Magistrátu města Olomouce je doporučeno, aby všichni občané – pokud mají občanský průkaz bez vyznačení ulice – si v průběhu 3 až 5 měsíců nechali vyhotovit občanský průkaz nový.
Občanský průkaz bez uvedení ulice neztrácí platnost, obsahuje neúplný údaj ohledně bydliště a pracovníci tohoto oddělení mají možnost udělit finanční postih. Fotografii vyhotoví úřad sám.

Velký Újezd dne 26. 3. 2014
Lubomír Bršlica, starosta

 

Nový místní rozhlas

24.03.2014

V rámci mikroregionu Bystřička byl zpracován projekt digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Bystřička. Součástí celého projektu je vybudování bezdrátového rozhlasu v obci s jeho napojením na Integrovaný záchranný systém a rovněž jeho součástí jsou i "digitální hodiny" umístěné na budově radnice. Ve skutečnosti je tohle zařízení Informační tabule výstražného systému pro neslyšící. Tento panel v případě jakéhokoliv signálu z IZS nebude ukazovat čas, ale druh nebezpečí (požár, povodeň apod.).  Aby bylo možno upravit vysílání ke spokojenosti všech, žádáme Vás, abyste jakoukoliv nedokonalost (slabě slyšící, silné či nečisté hlášení) sdělili na úřad městyse.

Lubomír Bršlica, starosta

Časopis Historický kaleidoskop

13.01.2014

V Knihovně městyse Velký Újezd je pro zájemce k zapůjčení časopis Historický kaleidoskop - od ročníku 2013 (RM z. č. 22/2013).

Účelová investiční dotace na pořízení územního plánu

9.01.2014

Dotace na územní plán

Certifikát v soutěži ve třídění odpadů

11.12.2013

Certifikát

Účelová neinvestiční dotace

6.11.2013

OL

Odběr vody - pramen u Izidora Velký Újezd

31.10.2013

Z pramene u Izidorka byl znovu  proveden odběr vzorku vody (dne 14. 10. 2013). Výsledek - u předloženého vzorku není dodržen požadavek legislativy v ukazatelích: Escherichia coli, koliformní bakterie (protokol č. 60877/2013 Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě).  
Úřad městyse Velký Újezd upozorňuje občany, aby tuto vodu nepoužívali jako pitnou !!! Stáhnout výsledek

Hodové slavnosti

21.08.2013

Hodové slavnosti jsou úspěšně za námi a jejich průběh můžete zpětně shlédnout z portálu Neocam Logo níže. Děkujeme firmě Condata (www.condata.cz) za zapůjčení kamer.

Sběrný kontejner na oděvy, obuv, textil, hračky

20.08.2013

Na parkovišti v centru městyse je nově umístěn kontejner na oděvy, obuv, textil a hračky. Odložené věci budou dále určeny k ekologické likvidaci nebo dalšímu využití (distribuce do rozvojových zemí, výroba čistících prostředků apod.). Věci vkládejte zabalené např. v igelitovém obalu. Provozovatel: Lukáš Kubis, IČ 01876953, místo podnikání -  Komenského 435, Brodek u Přerova.

Sazby a splatnost poplatků v roce 2014

2.01.2013

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku:
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
400,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:
Do 31.3. 2014.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.6. 2014.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).
Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).
                
Splatnost:
Poslední kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, v němž byl proveden odečet vodoměru.

Poplatky je možno uhradit po obdržení dokladu s vyúčtováním:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 585 358 107, email: matrika@velkyujezd.cz

Účelová neinvestiční dotace

22.11.2012

Neinvesticni dotace

Filmy z historie Velkého Újezda

2.04.2012

Na Úřadě městyse Velký Újezd je k zakoupení souprava 5 DVD se záběry z historie obce. Cena 180,- Kč.    

ZAVEDENÍ NÁZVŮ ULIC VE VELKÉM ÚJEZDĚ

4.10.2010

Rozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice. Seznam domovních čísel s názvy ulic byl zveřejněn na úřední desce pod pořadovým číslem 77 - nyní viz elektronický "archiv úřední desky 2010". Seznam ulic s přiřazenými domovními čísly včetně orientační mapky naleznete rovněž v elektronickém "archivu úřední desky 2010" jako přílohu pořadového čísla 76.
V návaznosti na zavedení názvů ulic do centrálních registrů státu ČR znovu poskytujeme informace Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), které již obdrželi všichni občané při anketě:  
Zavedením názvů ulic došlo k  "upřesnění údaje"  v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo odcizení  atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti údaji v informačních systémech (státu)  mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat  nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy. 
Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního poplatku.
Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřad městyse Velký Újezd vydá na jejich žádost listinu o změně adresy.