SPRÁVA
MĚSTYSE
ELEKTRONICKÁ
ÚŘEDNÍ DESKA
OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠKY
ELEKTRONICKÁ
PODATELNA
INFORMAČNÍ
KALENDÁŘ
Vítejte

Aktuality městyse Ostatní aktuality

Velikost písma: A A A

BIOODPAD

25.03.2015

Shromažďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu (dále jen „bioodpad“)
V pátek 27. 3. 2015 bude v městysi Velký Újezd umístěno 20 kontejnerů (770 l) na svoz bioodpadu. Do tohoto odpadu patří veškeré zbytky původem z rostlin.
Dále budou umístěny u vrchního rybníka a na farmě Ing. Svatopluka Kleina (příjezd z ulice Ke Koupališti) kontejnery (9 m3), kde se mohou odkládat silnější větve, staré palety a velké kartony také biologického původu.
Obsah těchto kontejnerů bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost.
Prosíme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu. Městys Velký Újezd se zúčastní soutěže o největší množství vytříděného odpadu.

Seznam dočasných stanovišť naleznete v přiloženém dokumentu zde.
 

ZŠ a MŠ Tršice - výběrové řízení na vedoucí školní jídelny

25.03.2015

ZŠ a MŠ Tršice

Celoplošná deratizace

24.03.2015

Od úterý 7. 4. do pátku 10. 4. 2015 bude ve Velkém Újezdě probíhat celoplošná deratizace zaměřená na hubení potkanů a drobných hlodavců. Upozorňujeme občany městyse, aby s nástrahami žádným způsobem nemanipulovali a dali pozor na své děti.

Poplatek za komunální odpad a psa

17.03.2015

Městys VÚ upozorňuje občany na splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu ke dni 31.03.2015. Výše poplatku je 400,- Kč na osobu. Poplatek lze mimo hotovostní platby na pokladně městyse uhradit převodem z účtu. Bankovní údaje pro bezhotovostní platbu jsou: č. účtu 185580346/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do poznámky příjmení. Spolu s poplatkem za odpad můžete uhradit i poplatek ze psů.

 

Zápis do mateřské školy ZŠ a MŠ Velký Újezd

16.03.2015

Zápis do mateřské školy ve Velkém Újezdě se koná v úterý 21. dubna 2015 od 9,00 - 12,00 hodin a od 15,00 - 17,00 hodin v budově mateřské školy. S sebou si vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástuce a vyplněné a potvrzené vyjádření lékaře - formulář je ke stažení na  webových stránkách školy (www.skolavelkyujezd.cz) či k dostátní v budově MŠ.

Diakonie Broumov - sbírka použitého ošacení 2015

9.03.2015

Diakonie 2015

Cena veřejnosti Olomouckého kraje

23.02.2015

Cena Olomouckého kraje

Olomoucký kraj dnes spustil anketu pro občany, ve které mohou zájemci hlasovat o Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury za rok 2014.

Anketa probíhá na webových stránkách Olomouckého kraje do 27. března. Občané mohou hlasovat na hlavní stránce krajského webu zde, kde najdou také více informací o anketě samotné.

Zahradní kompostéry

10.02.2015

Úřad městyse Velký Újezd v pondělí 9. 2. 2015 ukončil vydávání kompostérů. Další výdej individuálně. Bližší informace v kanceláři podatelna - tel. 585358008.

Sazby a splatnost poplatků v roce 2015

2.01.2015

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku:
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
400,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
400,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:
Do 31.3. 2015.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.6. 2015.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).
Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).
                
Poplatky je možné uhradit po obdržení dokladu s vyúčtováním:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Evropský sociální výzkum

6.12.2014

Sociologický ústav Akademie věd ČR s nezávislou výzkumnou společností MEDIAN v současnosti realizuje prestižní mezinárodní Evropský sociální výzkum (European Social Survey, ESS - http://www.europeansocialsurvey.org, http://ess.soc.cas.cz). Tento významný akademický výzkum probíhá díky požadavku na reprezentativitu dat a zastoupení názorů obyvatel ze všech míst České republiky v náhodně vybraných obcích. Respondenti z těchto obcí odpovídají anonymně a za účast dostávají odměnu. Mezi náhodně vybranými obcemi je letos i Velký Újezd.

Více informací o průběhu výzkumu naleznete zde.

Výměna občanských průkazů

26.03.2014

Po konzultaci s pracovníky oddělení občanských průkazů Magistrátu města Olomouce je doporučeno, aby všichni občané – pokud mají občanský průkaz bez vyznačení ulice – si v průběhu 3 až 5 měsíců nechali vyhotovit občanský průkaz nový.
Občanský průkaz bez uvedení ulice neztrácí platnost, obsahuje neúplný údaj ohledně bydliště a pracovníci tohoto oddělení mají možnost udělit finanční postih. Fotografii vyhotoví úřad sám.

Velký Újezd dne 26. 3. 2014
Lubomír Bršlica, starosta

 

Odběr vody - pramen u Izidora Velký Újezd

31.10.2013

Z pramene u Izidorka byl znovu  proveden odběr vzorku vody (dne 14. 10. 2013). Výsledek - u předloženého vzorku není dodržen požadavek legislativy v ukazatelích: Escherichia coli, koliformní bakterie (protokol č. 60877/2013 Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě).  
Úřad městyse Velký Újezd upozorňuje občany, aby tuto vodu nepoužívali jako pitnou !!! Stáhnout výsledek

Sběrný kontejner na oděvy, obuv, textil, hračky

20.08.2013

Na parkovišti v centru městyse je nově umístěn kontejner na oděvy, obuv, textil a hračky. Odložené věci budou dále určeny k ekologické likvidaci nebo dalšímu využití (distribuce do rozvojových zemí, výroba čistících prostředků apod.). Věci vkládejte zabalené např. v igelitovém obalu. Provozovatel: Lukáš Kubis, IČ 01876953, místo podnikání -  Komenského 435, Brodek u Přerova.

Filmy z historie Velkého Újezda

2.04.2012

Na Úřadě městyse Velký Újezd je k zakoupení souprava 5 DVD se záběry z historie obce. Cena 180,- Kč.    

ZAVEDENÍ NÁZVŮ ULIC VE VELKÉM ÚJEZDĚ

4.10.2010

Rozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice. Seznam domovních čísel s názvy ulic byl zveřejněn na úřední desce pod pořadovým číslem 77 - nyní viz elektronický "archiv úřední desky 2010". Seznam ulic s přiřazenými domovními čísly včetně orientační mapky naleznete rovněž v elektronickém "archivu úřední desky 2010" jako přílohu pořadového čísla 76.
V návaznosti na zavedení názvů ulic do centrálních registrů státu ČR znovu poskytujeme informace Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), které již obdrželi všichni občané při anketě:  
Zavedením názvů ulic došlo k  "upřesnění údaje"  v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo odcizení  atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti údaji v informačních systémech (státu)  mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat  nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy. 
Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního poplatku.
Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřad městyse Velký Újezd vydá na jejich žádost listinu o změně adresy.