Kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT)

Kontaktní místo Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál) poskytuje občanům ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup v listinné podobě je veřejnou listinou.

 

Výpisy z veřejných evidencí (není ověřována totožnost žadatele):

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 • Co dostanete:
  výpis listu vlastnictví
 • Co potřebujete vědět:
  název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo parcely, nebo číslo popisné
 • Kolik to bude stát:
  100,- Kč za první stránku
    50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete:
  výpis z Obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět:
  IČ (identifikační číslo subjektu)
 • Kolik to bude stát:
  100,- Kč za první stránku
    50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

 • Co dostanete:
  výpis ze Živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět:
  IČ (identifikační číslo podnikatele/fyzické osoby)
 • Kolik to bude stát:
  100,- Kč za první stránku
    50,- Kč za každou další i započatou stránku

 

Výpisy z neveřejných evidencí:

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

 • Co dostanete:
  výpis z Rejstříku trestů
 • Co potřebujete:
  - platný občanský průkaz, nebo cestovní pas;
  - vydat výpis lze pouze osobě, která má přiděleno rodné číslo (tedy i cizincům, jimž bylo rodné číslo přiděleno);
  - pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (tedy plnou moc s ověřeným podpisem) a svoji totožnost
 • Kolik to bude stát:
  100,- Kč

 

VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ

 • Co dostanete:
  Ověřený výpis z bodového hodnocení osoby
 • Co potřebujete:
  Pokud žádost podává sám žadatel - platný doklad totožnosti
  Pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz ) + platný doklad totožnosti zmocněnce
 • Kolik to bude stát:
  100,- Kč za první stranu
    50,- Kč za každou další stranu

 

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

 • Co dostanete:
  Ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Co potřebujete:
  Identifikační číslo organizace
 • Kolik to bude stát:
  100,- Kč za první stranu
    50,- Kč za každou další stranu

 

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.
Postup pro získání přístupových údajů je následující:

 • Ověřte si v republikovém seznamu, zda-li je vaše zařízení evidováno. Pokud není, kontaktujte nás prostřednictvím helpdesku nebo na adresu autovraky@cenia.cz.
 • Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.
 • Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).
 • Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
  • identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění.
  • identifikaci žadatele – platný občanský průkaz.
  • plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
 • Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
 • Kolik zaplatíte:
  100,- Kč za první stranu
    50,- Kč za každou další stranu

 

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Od 16. 4. 2009 dochází ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Postup pro získání výpisu:

 • V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:
  identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba)
 • Kolik zaplatíte:
  100,- Kč za první stranu
    50,- Kč za každou další stranu

 

ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

A) ze zákona

Digitální a informační agentura automaticky zřídí datovou schránku všem orgánům veřejné moci, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které jsou zapsány v zákonem stanovené evidenci, což je zejména Registr osob, Registr práv a povinností a dále také evidence profesí jako jsou statutární auditoři.

B) na žádost

Ostatní subjekty mohou podat Žádost o zřízení datové schránky.

Bližší informace lze získat na webu nebo na infolince 954 200 200.

 

KONVERZE Z LISTINNÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY

 • Co dostanete:

  Dokument s ověřovací doložkou bude odeslán do internetové Úschovny

 • Co potřebujete:

  Dokument v listinné podobě.

 • Kolik to bude stát:

  30,- Kč za každou započatou stranu

KONVERZE Z ELEKTRONICKÉ DO LISTINNÉ PODOBY

 • Co dostanete:

  Dokument v listinné podobě s ověřovací doložkou

 • Co potřebujete:

  Potvrzení o dokumentu v datového úložišti nebo elektronický dokument do e-mailu

 • Kolik to bude stát:

  30,- Kč za každou započatou stranu

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

Zákon č. 253/2008 Sb. stanoví, že „povinné osoby“ (určené v § 2 zákona – jsou to zejména banky, spořitelní družstva, pojišťovny, směnárny, další úvěrové nebo finanční instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, ale i bazary a zastavárny, a také každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 10.000 EUR) musí ve stanovených případech provést identifikaci všech účastníků obchodu. Při této identifikaci musí být fyzická osoba, ať už je účastníkem obchodu přímo nebo jako osoba jednající za právnickou osobu, vždy identifikována osobně, tedy „tváří v tvář“. Požadavky kladené na provádění identifikace jsou stanoveny v § 8.

 • Zprostředkovaná identifikace má vždy formu „veřejné listiny“, tedy mezinárodně uznávaného dokumentu, který požívá zvláštní ochrany (viz § 348 TZ – padělání a pozměnění veřejné listiny).

 • Provádí se vždy pro konkrétní „povinnou osobu“ a to buď na její žádost, nebo na žádost jejího klienta – osoby, která má být identifikována. Tato skutečnost se označí do textu veřejné listiny. Forma žádosti není v zákoně stanovena, nemusí být písemná a nemusí být konkrétně doložena – stačí tedy prohlášení identifikované osoby, že identifikace má být provedena na její žádost, nebo na žádost „povinné osoby“ XY, která však musí být konkrétně specifikována tak, aby ji nebylo možno zaměnit s jiným podobným subjektem (obchodní firma nebo název, IČO, adresa).

 • V žádosti musí být uveden účel identifikace (např. založení účtu, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy, účast na hazardních hrách apod.), který se zapíše i do textu veřejné listiny.

KDE NAJDETE PRACOVIŠTĚ CZECH POINT

    Úřad městyse Velký Újezd
    Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd
    Telefon: 585 358 008, 739 500 425
    Úřední hodiny:
    pondělí, středa 8 – 12 / 13 – 17 hodin; žádosti vyřizují všechny úřednice.