Matrika

Informace k přijímání eDokladů ZDE


Vydávání druhopisů

Pokud jste ztratili rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství nebo úmrtní list a potřebujete vydat jeho druhopis, obraťte se na matriční úřad podle místa narození, uzavření manželství, vzniku registrovaného partnerství nebo úmrtí.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost (ZDE) o vydání druhopisu požadovaného dokladu
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, nebo členů jeho rodiny a jeho sourozenců
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Správní poplatek za vydání druhopisu 300 Kč (hradí se v hotovosti při podání žádosti), jeho vydání na vícejazyčném formuláři +100,- Kč.

Nahlížení do matrik nebo sbírek listin

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel/ka, rodiče, prarodiče, děti, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

Správní poplatek (dle zákona č. 634/2004 Sb.) za nahlédnutí na konkrétní zápis 50,- Kč (za jednu matriční událost) nebo za vyhledávání v matričních knihách 200,- Kč za každou i započatou hodinu.  Poplatky se hradí v hotovosti.

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost fyzické osoby (stejná jako pro vydání druhopisu)
 • platný průkaz totožnosti
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho, členů jeho rodiny (manžela, rodičů, prarodičů, dětí, vnuků, pravnuků nebo sourozenců)

Uzavření manželství

Co musíte předložit:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství (k dispozici na úřadě nebo ZDE - tisk oboustr.) 
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o cizince - informace ZDE

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství učinit.

Místo, doba:

Manželství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň městyse, Olomoucká 15, Velký Újezd. Určenou dobou pro konání je pátek. Matriční úřad může povolit, na základě žádosti snoubenců (ZDE), uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo jiný den než pátek. Správní poplatek (v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích) za vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo dobu činí 3.000,- Kč (hradí se v hotovosti při podání žádosti).

Fotografové:

V průběhu svatebního obřadu (výměna prstenů, polibek a podepisování svatebního protokolu) lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do „prostoru oddávajícího“. Pro fotografa platí stejná pravidla oblékání jako pro ostatní svatebčany.

Více informací ZDE

Registrované partnerství

Dotazník ZDE

Parterství se uzavírá na místě určeném pro konání slavnostních obřadů, kterým je obřadní síň městyse, Olomoucká 15, Velký Újezd. Určenou dobou pro konání je pátek. Matriční úřad může povolit, na základě žádosti, uzavření parnerství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo jiný den než pátek. Správní poplatek (v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích) za vydání povolení vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu činí 3.000,- Kč (hradí se v hotovosti při podání žádosti).

Uzavření církevního sňatku - žádost o vydání osvědčení

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

Pokud chcete uzavřít církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech podmínek pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení k sňatku vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a má platnost 6 měsíců ode dne vydání.

K žádosti o vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Správní poplatek za vydání osvědčení k církevnímu sňatku činí 500,- Kč.

Více informací ZDE

Určení otcovství k nenarozenému dítěti

Informace pro rodiče ZDE. Co musíte předložit:

 • platné občanské průkazy budoucích rodičů
 • rodné listy budoucích rodičů
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li budoucí matka rozvedená
 • úmrtní list manžela, je-li budoucí matka ovdovělá
 • těhotenský průkaz
 • při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu) seznam tlumočníků www.justice.cz

Po obdržení rodného listu z matriky (příslušné dle místa porodu) je nutné dítě zaregistrovat na zdravotní pojišťovně. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit narození pojištěnce do osmi dnů ode dne jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte.

Změna jména a příjmení

Kam se obrátit:

 • na matriční úřad podle místa trvalého nebo posledního trvalého pobytu žadatele v ČR
 • u nezletilých dětí na matriční úřad podle trvalého nebo posledního trv.pobytu dítěte v ČR
 • pokud u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, je příslušný k projednání žádosti Úřad městské části Praha 1

Co musíte předložit:

 • písemnou žádost s odůvodněním navrhované změny
 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas ČR, průkaz o povolení k pobytu)
 • u nezletilého souhlas druhého rodiče, podepsaný před matričním úřadem, který vede řízení (popřípadě s úředně ověřeným podpisem)
 • u nezletilého staršího 15-ti let souhlas nezletilého dítěte
 • rodné listy osob, kterých se má změna týkat
 • oddací list (uzavřel-li žadatel manželství)
 • za trvání manželství souhlas manžela/ky
 • doklad o registrovaném partnerství (vstoupil-li žadatel do registrovaného partnerství)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (lze prokázat občanským průkazem nebo průkazem o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

Opravný prostředek: proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odvolání se podává prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.


Správní poplatek (hradí se v hotovosti při podání žádosti):

   a) příjmení hanlivého nebo směšného                             200,- Kč

   b) příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení        300,- Kč

   c) jména nebo příjmení v ostatních případech               3.000,- Kč

(bližší informace o správních poplatcích a o možnosti osvobození od správních poplatků Vám poskytnou pracovníci matričního úřadu).

Příjmení po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení (bez poplatku).

Kam se obrátit:

 • na kterýkoli matriční úřad

Co musíte předložit:

 • písemné oznámení o přijetí dřívějšího příjmení
 • platný průkaz totožnosti
 • oddací list
 • rozsudek o rozvodu manželství s údajem o právní moci

Správní poplatek se neplatí.

Pokud zmeškáte 6-ti měsíční lhůtu pro oznámení, že opět přijímáte své dřívější příjmení, můžete požádat o změnu příjmení na dřívější příjmení na matričním úřadě dle trvalého pobytu, správní poplatek 300 Kč.

Upozornění: V případě povolení změny jména a příjmení nebo přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu žádejte o vydání nového občanského průkazu.

___________________________________________________________________________________________________

Podrobné informace v matričních záležitostech v odkazech níže:

Průvodce životními událostmi

Portál veřejné Správy