Podatelna

Olomoucká č.p. 15, Velký Újezd, 783 55
E-mail: podatelna@velkyujezd.cz

Návštěvní hodiny podatelny pro veřejnost:
Pondělí, středa                 8:00 – 12:00        13:00 – 17.00     (úřední dny)
Podatelna přijímá dokumenty i v neúřední dny úterý, čtvrtek, pátek  –  v pracovní dobu

 

Informace o doručování korespondence občanům s úřední adresou Olomoucká č.p. 15, 785 55 Velký Újezd

Úřad městyse Velký Újezd nepřebírá od doručovatelů korespondenci pro občany, jimž byl zrušen trvalý pobyt a byla jim přidělena úřední adresa Olomoucká č.p. 15, Velký Újezd. Tato úřední adresa slouží jako evidenční údaj pro vydání osobního dokladu občanovi a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence.

V budově úřadu Olomoucká č.p. 15 Velký Újezd nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí ani zde nemá svoji domovní schránku, a proto jim není možno žádnou korespondenci doručit. Úřad městyse není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo „dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

Vzhledem k neexistenci domovních schránek občanů s úřední adresou Olomoucká č.p. 15, Velký Újezd je režim doručování na tuto adresu následující:

 • obyčejné zásilky (i jiné) jsou doručovatelem vráceny zpět,
 • zásilky doručované do vlastních rukou adresáta -  doručovatel zanechá v budově úřadu městyse oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době a ve výzvě sdělí místo, kde je písemnost uložena (např. u pošty).

 

Úřad městyse Velký Újezd zajistil vhodné místo, kde je možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením, tj. v kanceláři ohlašovna v 1. poschodí budovy radnice.

Občan s úřední adresou Olomoucká č.p. 15, Velký Újezd má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v návštěvních hodinách:

 • pondělí, středa                8:00 – 12:00        13:00 – 17.00     (úřední dny)
 • i v neúřední dny úterý, čtvrtek, pátek  –  v pracovní dobu

nebo v uvedených časech na telefonním čísle 585 358 008.

Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena u doručovatele k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Po uplynutí této lhůty doručovatel vrací písemnost zpět odesílateli.

 

Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny je určena pro příjem elektronické pošty určené pro městys Velký Újezd.

Na adrese elektronické podatelny podatelna@velkyujezd.cz je možné učinit elektronická podání. 

Elektronická adresa je jediná adresa, na kterou lze zasílat emailová podání tak, aby bylo odesílateli zaručeno včasné zaevidování a zaslání potvrzení o doručení zprávy. Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení.

Elektronické adresy konkrétních zaměstnanců úřadu slouží převážně pro běžnou elektronickou korespondenci mezi zaměstnanci městyse a pro případné stručné dotazy občanů. Nejsou však primárně určeny pro příjem externí emailové pošty, jelikož nelze zajistit ověření pravosti a neměnnosti doručeného dokumentu. Takováto podání nesplňují zákonné podmínky pro doručení a není možné zaručit jejich doručení a vyřízení. V takových případech je pak potřeba následného doplnění podání nebo nové zaslání podání na oficiální adresu podatelna@velkyujezd.cz

Doručení zprávy podepsané elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným el. podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu pro el. podpis) se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud potvrzení doručení zprávy odesílateli nedojde, zpráva nebyla doručena.

Doručení zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným el. podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu pro el. podpis) a je převzata do spisové služby podmíněně se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Do 5 pracovních dnů je nutno zaslat na adresu úřadu městyse písemnou formou této zprávy, jinak budou považovány za běžnou e-mailovou komunikaci. Datové zprávy z běžné emailové komunikace se neevidují v podatelně; evidence je odvislá od obsahu.

Doručení zprávy, která není podepsána elektronickým podpisem, elektronickou pečetí nebo uznávaným elektronickým podpisem a není převzata do spisové služby, ale je zaslána přímo na emailovou adresu konkrétního zaměstnance, je považováno za běžnou emailovou komunikaci a její příjem e-podatelnou není potvrzován a není o ní vedena evidence.

Součástí zprávy o potvrzení doručení datové zprávy je:

 • datum a čas kdy byla datová zpráva doručena a vzata do evidence.

 

• Vzory datových  zpráv •

Předmět: Potvrzení doručení a zpracování datové zprávy

Text: Vaše datová zpráva byla doručena na adresu podatelna@velkyujezd.cz. Datová zpráva byla zařazena do zpracování elektronické podatelny.

Text: Vaše datová zpráva byla doručena na adresu podatelna@velkyujezd.cz. Datová zpráva byla odmítnuta a vyřazena ze zpracování elektronické podatelny.

Text: Vaše datová zpráva byla doručena na adresu podatelna@velkyujezd.cz. Datová zpráva byla podmíněně zařazena do zpracování elektronické podatelny a do 5 pracovních dnů je nutno ji zaslat na adresu úřadu městyse písemnou formou.

Text: Vaše datová zpráva byla doručena na adresu podatelna@velkyujezd.cz. Datová zpráva byla vyřazena ze zpracování elektronické podatelny a zaslána na níže vyjmenované elektronické adresy.

 

Předepsané formáty elektronického podání:

Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech:

 • prostý text (CP 852, 1250) s příponou .TXT
 • HTML dokument s příponou .HTM nebo .HTML
 • Adobe Acrobat dokument s příponou .PDF
 • dokument Rich Text Format s příponou .RTF
 • Microsoft Word 6.0/95/97 s příponou .DOC
 • Microsoft Excel 5.0/95/97 s příponou .XLS

Přílohy datové zprávy mohou být komprimovány kompresí ZIP verze 2.0 bez zaheslování.

Při použití jiných formátů  nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přečíst.

Spustitelné soubory (např. .EXE, .COM apod.), nebo zaheslované ZIP soubory nebudou přijaty.

Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy je 20 MB. V předmětu a těle zprávy uveďte doplňující informace.

 

OSOBNÍ A POŠTOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV NA TECHNICKÝCH NOSIČÍCH

Adresa: Úřad městyse Velký Újezd
Olomoucká 15
783 55  VELKÝ ÚJEZD

                            

Tato adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných městysi Velký Újezd na technických nosičích.

Úřední hodiny podatelny: PO  8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00
ST  8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na USB Flash discích zformátovaných pro některý z "windowsovských" systémů souborů (FAT), nebo na CD.

 

LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA K ELEKTRONICKÉMU PODPISU A ELEKTRONICKÉ PODATELNĚ

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek.