Evidence obyvatel

Změnu hlásí občan na ohlašovně nového místa trvalého pobytu, kde vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu (předepsaný formulář je k dispozici na ohlašovně).

Potřebné doklady:

 • platný občanský průkaz, pokud nemá občan platný občanský průkaz, může předložit i jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (který doklad je veřejnou listinou, je zpravidla stanoveno příslušným právním předpisem, např. se může jednat o cestovní pas),
 • vlastník bytu nebo objektu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí, pokud si existenci vlastnického nebo užívacího práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí; v případě, že oprávnění užívat byt nebo objekt nevyplývá z katastru nemovitostí, je třeba doklad o oprávnění užívat byt předložit (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, doklad o ubytování apod.),
 • v případě, že občan nevlastní požadované doklady, které mu osvědčují právní titul bydlení, nechá si potvrdit souhlas na přihlašovací tiskopis oprávněnou osobou před pracovníkem ohlašovny nebo doloží písemný souhlas oprávněné osoby s přihlášením k trvalému pobytu s úředně ověřeným podpisem (za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, např. byt nebo obytnou místnost, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu). Oprávněnost užívání objektu je třeba v případě udělení souhlasu doložit (viz. předchozí bod).

Kdo ohlašuje změnu místa trvalého pobytu:

 • občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti za občana staršího 15 let, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Správní poplatek:

 • 50 Kč, od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let

Poté co je změna místa trvalého pobytu zaevidována, odstřihne pracovník ohlašovny roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Poté si občan zažádá o nový občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


UPOZORNĚNÍ:

Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech ČR (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství ČR a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana (souhrnně dále jen „obyvatel“).

Kdo a za jakých podmínek může o poskytnutí údajů žádat:

 • obyvatel starší 15 let,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra ČR.

Z evidence obyvatel je možné v souladu se zákonem o evidenci obyvatel poskytnout údaje pouze k osobě žadatele. K osobě blízké  (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) lze poskytnout pouze údaj  o datu, místu a okresu (příp. státu) úmrtí.

O jaké údaje ke své osobě může žadatel z evidence obyvatel žádat:

Kompletní přehled údajů je uveden v § 3 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel.

Kde o poskytnutí údajů žádat:

 • Ministerstvo vnitra ČR,
 • krajský úřad,
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Jakým způsobem o poskytnutí údajů žádat:

 • elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky,
 • osobně,
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Pro písemné podání je k dispozici tiskopis Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Informace k vyplnění tiskopisu zde.

Správní poplatek:

 • 50 Kč za každou i započatou stránku

UPOZORNĚNÍ:

Údaje o jiných osobách (rodinných příslušnících, spolužácích apod.) takto poskytnout nelze; rovněž nelze vyřizovat žádosti o přeposílání písemností osobám, na něž žadatel ztratil kontakt apod.

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.

Spolu s žádostí
předloží vlastník:

 • platný občanský průkaz (případně cestovní pas),
 • doklad o vlastnictví nemovitosti není třeba předkládat, jelikož ohlašovna si tuto informaci může ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Správní poplatek:

 • 50 Kč za každou i započatou stránku

UPOZORNĚNÍ:

 • nelze sdělit informaci, do které konkrétní bytové jednotky je občan přihlášen k trvalému pobytu, neboť taková informace není v informačním systému obsažena. Občan je přihlášen k trvalému pobytu na adrese nemovitosti jako celku,
 • výpis osob trvale přihlášených na adrese nemovitosti lze předat pouze do vlastních rukou vlastníka nemovitosti (osobně v dohodnutém termínu nebo na doručenku do vlastních rukou po zaplacení správního poplatku).

Na písemnou žádost občana lze vést v evidenci obyvatel údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu.
Ohlášení adresy pro doručování lze provést na předepsaném
formuláři, který je k dispozici na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.

Ohlašovna ve správním řízení rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

 • byl-li zápis proveden na základě dokladu, který byl padělán nebo vědomě pozměněn,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,

nebo

 • na návrh oprávněné osoby nebo vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (bytu) a občan tento objekt neužívá. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci uvedených skutečností ohlašovně prokázat.

U občanů, jejichž pobyt byl úředně zrušen, se místem trvalého pobytu stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občan hlášen k trvalému pobytu.

Vzor návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (formulář není stanoven, návrh může být sepsán volnou formou, musí však obsahovat zákonné náležitosti).


Správní poplatek:

 • 100 Kč za každou osobu, které má být podaným návrhem údaj o místu trvalého pobytu zrušen

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má sdělení formu datové zprávy, občan ho po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, je občan povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Správní poplatek:

 • 100 Kč

Kdo a jakým způsobem může o zprostředkování kontaktu žádat:

 • občan starší 15 let může požádat na základě písemné žádosti Ministerstvo vnitra ČR o zprostředkování kontaktu s jiným občanem ČR; na základě této žádosti zprostředkuje Ministerstvo vnitra ČR požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti,
 • podpis na této žádosti musí být ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na ohlašovně a prokáže svoji totožnost,
 • v případě, že je žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo dodána prostřednictvím datové schránky.

Ministerstvo vnitro ČR provede šetření, a pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby.
 

Správní poplatek:

 • 500 Kč v hotovosti při podání žádosti, kolkovou známkou, nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra uvedený v žádosti