Aktuality

Po dobu rekonstrukce komunikace "II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou" je pro vozidla, která jsou způsobilá pro jízdu na dálnici, vedena objízdná trasa od Přáslavic po sil. I/35, a dále po D35 mezi MUK 281 – 290, obousměrně.

Dle § 24 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích  „Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, po níž má být vedena objížďka, je povinen strpět bezúplatně provoz převedený na ni z uzavřené pozemní komunikace.“.

Moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby vás připravili o veškeré úspory. Jen v Olomouckém kraji letos telefonicky hovořilo s falešným bankéřem už nejméně 17 poškozených osob. Škody na majetku činí přes 5 milionů korun. V loňském roce Policie ČR v kraji evidovala 93 takovýchto případů se škodou převyšující 16 milionů korun.

Odkaz na článek zde.

Pokud si chcete na praktických příkladech vyzkoušet, jak byste dokázali čelit různým nástrahám podvodníků, vyzkoušejte si kybertest na internetové stránce www.kybertest.cz.

 

Projekt Sociální služby na území Mikroregionu Bystřička s registračním číslem CZ.03.02.01/00/22_009/0002130

Sociální služby v Mikroregionu Bystřička nabízejí pomoc a podporu lidem, kteří se potýkají s obtížnými životními situacemi. Tyto situace mohou zahrnovat finanční rizika, sociální vyloučení nebo jiné náročné životní etapy.

  • Finanční rizika mohou zahrnovat ohrožení dluhy nebo exekucí.
  • Sociálně vyloučení obyvatelé mohou být například senioři nebo zdravotně postižení.
  • Jiné náročné životní etapy mohou zahrnovat odchod partnera nebo domácí násilí.

Pro více informací nebo pomoc kontaktujte:

Mgr. Kristýnu Dostálovou – telefon: 733 563 510, email: mrb.dostalova@seznam.cz

Bc. Pavlínu Langerovou – telefon: 733 563 509, email: mrb.langerova@seznam.cz

Na úřadu městyse Velký Újezd budou výše uvedení zaměstnanci přitomni od března 2024 každý čtvrtek od 8:30 do 10:00 hod.

V termínu od 27.5.2024 do 20.6.2024 nebudou přítomni. V případě potřeby prosím kontaktujte Janu Chudíkovou (chudikova@masbystricka.cz, tel. 734 792 645).

Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schválilo dne 13.12.2023 novou cenu poplatku za komunální odpad pro rok 2024 ve výši:

  • 700,- Kč/osoba do 79 let/rok (nebo chata bez osob s trvalým pobytem)
  • 350,- Kč/osoba od 80 let/rok

Poplatek je splatný 31. března 2024

Výše poplatku ze psů je ve stejné výši 60,- Kč za 1. psa a 120,- za každého dalšího psa téhož držitele. U tohoto poplatku se mění datum splatnosti na 31. března daného roku.


Zastupitelstvo městyse Velký Újezd schválilo dne 13.12.2023 nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2024 následovně:

  • za 1 m3 odebrané vody 30,- Kč včetně DPH (současná cena je 28,- Kč)
  • za 1 m3 vypuštěné odpadní vody 34,- Kč vč. DPH (současná cena je 28,- Kč)
  • pevná složka zůstává ve stejné výši, tj. 120,- Kč/1 rok.

Odečty stavu vodoměrů budou provádět zaměstnanci městyse k 30. dubnu 2024 (stavy chatařů k 31.8.2024). V případě nahlášení stavu k 31.12.2023 mailem (matrika@velkyujezd.cz) bude oznámený stav zohledněn při ročním účtování k 30. dubnu 2024. Pokud stav nebude nahlášen, spotřeba bude jako obvykle rozložena v poměrné části.

Občané v rámci sobotního vánočního hodování na náměstí ve Velkém Újezdě darovali Jiříkovi 17.383,- Kč.
Peníze byly poukázány na transparentní účet č. 2702638067/2010 se zprávou pro příjemce: Městys Velký Újezd. Na tento účet lze příspěvky nadále zasílat.