DORUČOVACÍ ADRESA

Na písemnou žádost občana lze vést v evidenci obyvatel údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu.
Ohlášení adresy pro doručování lze provést na předepsaném
formuláři, který je k dispozici na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel.