HLÁŠENÍ ZMĚNY MÍSTA TRVALÉHO POBYTU

Změnu hlásí občan na ohlašovně nového místa trvalého pobytu, kde vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu (předepsaný formulář je k dispozici na ohlašovně).

Potřebné doklady:

  • platný občanský průkaz, pokud nemá občan platný občanský průkaz, může předložit i jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (který doklad je veřejnou listinou, je zpravidla stanoveno příslušným právním předpisem, např. se může jednat o cestovní pas),
  • vlastník bytu nebo objektu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí, pokud si existenci vlastnického nebo užívacího práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí; v případě, že oprávnění užívat byt nebo objekt nevyplývá z katastru nemovitostí, je třeba doklad o oprávnění užívat byt předložit (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, doklad o ubytování apod.),
  • v případě, že občan nevlastní požadované doklady, které mu osvědčují právní titul bydlení, nechá si potvrdit souhlas na přihlašovací tiskopis oprávněnou osobou před pracovníkem ohlašovny nebo doloží písemný souhlas oprávněné osoby s přihlášením k trvalému pobytu s úředně ověřeným podpisem (za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, např. byt nebo obytnou místnost, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu). Oprávněnost užívání objektu je třeba v případě udělení souhlasu doložit (viz. předchozí bod).

Kdo ohlašuje změnu místa trvalého pobytu:

  • občan ČR starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
  • člen domácnosti za občana staršího 15 let, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

Správní poplatek:

  • 50 Kč, od správního poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let

Poté co je změna místa trvalého pobytu zaevidována, odstřihne pracovník ohlašovny roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Poté si občan zažádá o nový občanský průkaz u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


UPOZORNĚNÍ:

Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.