POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCE OBYVATEL

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech ČR (dále jen „občan“), osobách, které pozbyly státní občanství ČR a cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana (souhrnně dále jen „obyvatel“).

Kdo a za jakých podmínek může o poskytnutí údajů žádat:

 • obyvatel starší 15 let,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra ČR.

Z evidence obyvatel je možné v souladu se zákonem o evidenci obyvatel poskytnout údaje pouze k osobě žadatele. K osobě blízké  (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) lze poskytnout pouze údaj  o datu, místu a okresu (příp. státu) úmrtí.

O jaké údaje ke své osobě může žadatel z evidence obyvatel žádat:

Kompletní přehled údajů je uveden v § 3 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel.

Kde o poskytnutí údajů žádat:

 • Ministerstvo vnitra ČR,
 • krajský úřad,
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností,
 • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Jakým způsobem o poskytnutí údajů žádat:

 • elektronicky na formuláři, zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky,
 • osobně,
 • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Pro písemné podání je k dispozici tiskopis Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Informace k vyplnění tiskopisu zde.

Správní poplatek:

 • 50 Kč za každou i započatou stránku

UPOZORNĚNÍ:

Údaje o jiných osobách (rodinných příslušnících, spolužácích apod.) takto poskytnout nelze; rovněž nelze vyřizovat žádosti o přeposílání písemností osobám, na něž žadatel ztratil kontakt apod.