SDĚLOVÁNÍ ÚDAJŮ VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.

Spolu s žádostí
předloží vlastník:

  • platný občanský průkaz (případně cestovní pas),
  • doklad o vlastnictví nemovitosti není třeba předkládat, jelikož ohlašovna si tuto informaci může ověřit veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Správní poplatek:

  • 50 Kč za každou i započatou stránku

UPOZORNĚNÍ:

  • nelze sdělit informaci, do které konkrétní bytové jednotky je občan přihlášen k trvalému pobytu, neboť taková informace není v informačním systému obsažena. Občan je přihlášen k trvalému pobytu na adrese nemovitosti jako celku,
  • výpis osob trvale přihlášených na adrese nemovitosti lze předat pouze do vlastních rukou vlastníka nemovitosti (osobně v dohodnutém termínu nebo na doručenku do vlastních rukou po zaplacení správního poplatku).