ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU

Kdo a jakým způsobem může o zprostředkování kontaktu žádat:

  • občan starší 15 let může požádat na základě písemné žádosti Ministerstvo vnitra ČR o zprostředkování kontaktu s jiným občanem ČR; na základě této žádosti zprostředkuje Ministerstvo vnitra ČR požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti,
  • podpis na této žádosti musí být ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na ohlašovně a prokáže svoji totožnost,
  • v případě, že je žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo dodána prostřednictvím datové schránky.

Ministerstvo vnitro ČR provede šetření, a pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby.
 

Správní poplatek:

  • 500 Kč v hotovosti při podání žádosti, kolkovou známkou, nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra uvedený v žádosti