ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Ohlašovna ve správním řízení rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

  • byl-li zápis proveden na základě dokladu, který byl padělán nebo vědomě pozměněn,
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení,

nebo

  • na návrh oprávněné osoby nebo vlastníka objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (bytu) a občan tento objekt neužívá. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci uvedených skutečností ohlašovně prokázat.

U občanů, jejichž pobyt byl úředně zrušen, se místem trvalého pobytu stává sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občan hlášen k trvalému pobytu.

Vzor návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (formulář není stanoven, návrh může být sepsán volnou formou, musí však obsahovat zákonné náležitosti).


Správní poplatek:

  • 100 Kč za každou osobu, které má být podaným návrhem údaj o místu trvalého pobytu zrušen