Aktuality městyse

Tříkrálová sbírka 2016 - výsledky

26.01.2016 17:12 - před týdnem

Tříkrálová sbírka 2016 - výsledky Velký Újezd Ve Velkém Újezdě se vybralo rekordních 27 382,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli v Tříkrálové sbírce 2016.

Kotlíkové dotace - dokument Olomouckého kraje

22.01.2016 12:21 - před 2 týdny

Na úřední desce pod pořadovým číslem 11/2016 je vyvěšena a zveřejněna výzva Olomouckého kraje k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

Nabídka práce v Tršicích

20.01.2016 15:43 - před 2 týdny

Nabídka práce v TršicíchS+C ALFANAMETAL s.r.o. - nabídka práce v Tršicích.

Pracovní pozice: slévárenský dělník - cídič.

Kotlíkové dotace - nabídka firmy ENBRA, a.s.

20.01.2016 13:47 - před 2 týdny

Společnost ENBRA, a.s. informuje veřejnost o dotačním programu v rámci Operačního programu životního prostředí, který je určen pro přímý finanční příspěvek domácnostem (tzv. kotlíkové dotace). Kontaktní pracovníci: tel. č. 731 902 429 - Veronika Knollová,  tel. č. 736 136 734 - Sabina Divilová.

Kalendář svozu odpadů v roce 2016

30.12.2015 15:08 - před měsícem

Svozy odpadu 2016Bližší informace k třídění, svozu od chat, bioodpadu aj. ZDE

Sazby a splatnost poplatků v roce 2016

28.12.2015 00:00 - před měsícem

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sazba poplatku za rok 2016:
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
500,- Kč / cizinec, kterému byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR;
500,- Kč / fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Splatnost poplatku:
Do 31.03.2016.

Nárok na úlevu od poplatků (1/12 výše poplatku násobená doloženou dobou) nebo nárok na osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 se dokládá ke konci kalendářního roku. Žádost o osvobození.

Poplatek ze psů

Sazba poplatku:
60,- Kč za prvního psa;
120,- Kč za druhého a dalšího psa téhož držitele.

Splatnost poplatku:
Do 30.06.2016.

Vodné, stočné

Sazba poplatků:
Vodné: 23,- Kč / 1 m3 odebrané pitné vody z obecního vodovodu (včetně DPH).
Stočné: 17,- Kč / 1 m3 vypuštěné odpadní vody do obecní kanalizace (včetně DPH).

Poplatky je možno uhradit:

  • v hotovosti na Úřadu městyse Velký Újezd (pondělí, středa 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin);
  • poštovní poukázkou (k převzetí na ÚM Velký Újezd);
  • převodním příkazem na účet městyse Velký Újezd (bankovní údaje jsou uvedeny na dokladě s vyúčtováním vodného a stočného, který obdržíte do poštovní schránky nebo elektronickou poštou).

Podrobnější informace podá:
Miluše Mazalová, tel./fax: 739 500 425, email: matrika@velkyujezd.cz

Hasiči mají nový kombinovaný vyprošťovací nástroj

13.11.2015 12:13 - před 2 měsíci

Jednotka sboru dobrovolných hasičů městyse Velký Újezd převzala v říjnu 2015 do užívání nový hydraulický kombinovaný vyprošťovací nástroj Lukas SC357 E2.

Na nákup tohoto zařízení výrazně přispěli sponzoři a to firma Přerovské Jatky, pan Miroslav Hubík, částkou 150 000 korun a firma Arriva částkou 50 000 korun. Zbytek z pořizovací ceny dokry zřizovatel jednotky, tedy městys Velký Újezd. Celková cena nástroje byla 237 063 Kč.
 

Jednotka je zařazena do kategorie JPOIII a je předurčena pro zásahy u dopravních nehod. Nový nástroj si hasiči poprvé vyzkoušeli na stanici HZS v Olomouci na odborné přípravě těchto dobrovolných jednotek.

(převzato z: www.pozary.cz)Kotlíkové dotace

19.08.2015 00:00 - před 5 měsíci

Olomoucký kraj v současné době připravuje žádost o finanční podporu projektu tzv. kotlíkových dotací, v jehož rámci plánuje od roku 2016 poskytovat dotace na výměnu kotlů na pevná paliva za nové ekologičtější zdroje vytápění majitelům rodinných domů v Olomouckém kraji.

Bližší informace k tomuto tématu naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje věnovaných této problematice www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace případně na stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 www.opzp.cz, v jehož rámci by měl být projekt realizován.

Pro účely nastavení dotačního titulu kotlíkových dotací je na webu Olomouckého kraje zveřejněna anketa.

Osvědčení o úspoře emisí

03.06.2015 15:35 - před 8 měsíci

EkokomÚspora, kterou městys Velký Újezd dosáhl ve tříděném sběru a recyklaci odpadů.

SVOZ BIOODPADU (aktualizováno 7.1.2016)

24.04.2015 11:22 - před 9 měsíci

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ukládá:

  1. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu rozmístěné na stálých stanovištích v městysi (biopopelnice), distributor Ing. Svatopluk Klein.
  2. Zvláštní sběrné nádoby pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu v užívání fyzických osob (biopopelnice 240 l z dotace mikroregionu Bystřička) nebo ve vlastnictví fyzických osob.

Do tohoto biologického odpadu patří veškeré zbytky pouze původem z rostlin. Obsah těchto zvláštních sběrných nádob bude pravidelně odvážen do kompostárny, kde bude zpracován na kompost. Žádáme nevyhazujte bioodpad do směsného komunálního odpadu.

Zvláštní sběrné nádoby budou sváženy každý pátek od DUBNA do ŘÍJNA.

 

A.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           (distributor Ing. Svatopluk Klein):

Poř.
číslo
Ulice
 
Upřesnění místa
 
Objem kontejneru
770 l, barva hnědá
1) Oderská „vrchní náměstí“
2) Za Školou u bytového domu č.p. 367
3) Mlýnská u bytového domu č.p. 307
4) Olomoucká u bytového domu č.p. 283, 284
5) Válečných hrdinů za hřbitovem
6) Na Nivách x Za Lapačem u bývalého umístění Červeného kříže
7) Za Lapačem u pálenice
8) Jílová na konci ulice
9) Čtvrtky u „kozí uličky"
10) Čtvrtky u „kozí uličky"
11) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
12) Přerovská vydlážděný prostor (naproti ul. Navrátilova)
13) Přerovská u Dolního rybníka (u stavidla)
14) Za Hřbitovem na konci ulice (směr k vysílači)
15) Za Humny uprostřed ulice
16) Tršická u křižovatky ul. Tršická a Za Školou
17) Lipenská vedle sběrny surovin
18) Mlýnská u křižovatky k hřišti
19) Mlýnská v blízkosti pily
20) Mlýnská u křižovatky ulic Mlýnská a Na Kamenici
21) Na Sušírně u vysílače
22) Olomoucká v areálu MŠ
23) Nechvátalova u bytových domů
24)  Varhošťská u firmy ALSICO
25) Navrátilova před ZŠ u vjezdu č.p. 259 (vedle občerstvení florenc)

                      

Poř. čís.


Ulice


Upřesnění místa


Objem kontejneru 9 m3


1) Ke Koupališti u farmy Ing. Svatopluka Kleina (příjezd z ulice Ke Koupališti)

2)

3)

Na Flíčku

Přerovská

nad Vrchním rybníkem

u Dolního rybníka

Kontejnery slouží k odkládání silnějších větví, starých palet a velkých kartonů také biologického původu.

Pozn.: Umístění zvláštních sběrných nádob je možné změnit.

 

B.  Stanoviště zvl. sběrných nádob pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu           v užívání nebo ve vlastnictví fyzických osob:

Fyzické osoby umístí zvláštní sběrné nádoby v den svozu před stavební objekt.

 

V městysi  jsou umístěny také kompostéry (dřevené - laťové) k ukládání bioodpadu (z ploch ve vlastnictví městyse).

Filmy z historie Velkého Újezda

02.04.2012 10:00 - před 3 roky

   Na Úřadě městyse Velký Újezd je k zakoupení souprava DVD se záběry z historie obce.

   Cena 180,- Kč. 

Zavedení názvů ulic ve Velkém Újezdě

04.10.2010 11:00 - před 5 roky

UliceRozhodnutím Zastupitelstva městyse Velký Újezd byly dne 22. 9. 2010 zavedeny ve Velkém Újezdě ulice. Seznam domovních čísel s názvy ulic byl zveřejněn na úřední desce pod pořadovým číslem 77 - nyní viz elektronický "archiv úřední desky 2010". Seznam ulic s přiřazenými domovními čísly včetně orientační mapky naleznete rovněž v elektronickém "archivu úřední desky 2010" jako přílohu pořadového čísla 76.
V návaznosti na zavedení názvů ulic do centrálních registrů státu ČR znovu poskytujeme informace Ministerstva vnitra (dále jen "MV"), které již obdrželi všichni občané při anketě: 
Zavedením názvů ulic došlo k  "upřesnění údaje"  v občanském průkazu (dále jen "OP"). Pojmenování ulic v obci nezpůsobuje automaticky skončení platnosti OP, nicméně MV doporučuje občanům provést jejich výměnu. Výměnu OP lze připustit postupně (tj. doplnění ulice při vydání nového OP z důvodu uplynutí doby platnosti, změny příjmení, rodinného stavu, zápisu nepovinných údajů, po ohlášení ztráty nebo odcizení  atd). Ovšem s ohledem na skutečnost, že odlišný údaj v občanském průkazu oproti údaji v informačních systémech (státu)  mohou jiné subjekty (např. pojišťovny, stavební spořitelny, finanční úřady) chápat  nikoli jako "doplněný údaj", ale jako "údaj nesprávný", mohou občanům vzniknout při vyřizování jejich záležitostí problémy.

Výměna OP z důvodu pojmenování původně bezejmenných ulic se provádí bez správního poplatku.

Dále upozorňujeme, že na živnostníky a právnické osoby se vztahují další povinnosti související se změnou adresy. Úřad městyse Velký Újezd vydá na jejich žádost listinu o změně adresy.