Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Informace Ministerstva vnitra zde.
Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje zde.

Volby do Zastupitelstva městyse Velký Újezd

Kdo může volit:

státní občan České republiky, který

 • alespoň druhý den voleb, tj. 24.9.2022, dosáhl věku nejméně 18 let a
 • je v den voleb ve Velkém Újezdě přihlášen k trvalému pobytu

a dále
státní občan jiného státu EU, který

 • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let,
 • je v den voleb ve Velkém Újezdě přihlášen k pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu),
 • a požádá o zápis do seznamu voličů na ohlašovně Úřadu městyse Velký Újezd, popř. v některých z minulých voleb do zastupitelstev obcí již požádal ve Velkém Újezdě či v jiné obci na území ČR o tento zápis.

Seznam voličů:

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro občany ČR, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Dodatek stálého seznamu voličů vede obecní úřad pro občany jiného státu EU, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu. O zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů může cizinec – občan jiného státu EU požádat osobně nebo písemně.

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů-cizinci EU

V případě osobní žádosti musíte prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území ČR. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.

V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR.

Žádost o zápis můžete podat na obecním úřadě kdykoliv, ale nejpozději dva dny přede dnem voleb tj. ve středu 21. 9. 2022 do 16 hodin. Cizinec, občan jiného státu EU zapsaný do seznamu voličů při volbách do zastupitelstev obcí, zde bude evidován, dokud sám nepožádá o vyškrtnutí nebo nepozbude právo volit.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů či jeho dodatku; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin obecní úřad seznam voličů včetně dodatku uzavře.

Voličské průkazy:

Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.

Volby v zahraničí:

Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do senátu (I. kolo) se uskuteční současně s volbami do zastupitelstev obcí tj. 23. a 24. září 2022, případné druhé kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022. Volby do Senátu se budou konat ve volebním obvodu č. 61. Volební obvody Ol.kraje zde.

Kdo může volit:

 • státní občan České republiky, který
 • alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, v případě II. kola voleb 1. 10. 2022 dosáhl věku nejméně 18 let a
 • je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, patřící do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do senátu.

Cizinci do senátu nehlasují.

Voličské průkazy:

Voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR opravňuje voliče k hlasování ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a volič má trvalý pobyt v obci patřící do tohoto volebního obvodu.

Volič, který nebydlí na území České republiky, je zapsán ve zvláštním seznamu voličů v zahraničí a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR voliči s trvalým pobytem ve Velkém Újezdě vydá Úřad městyse Velký Újezd na jeho žádost voličský průkaz.

Žádost lze podat:

V listinné podobě doručením nejpozději dne 16. 9. 2022 na adresu: Úřad městyse Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd:

 • žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (pokud ověření podpisu voliče na žádosti či plné moci k převzetí je osvobozeno od správního poplatku, pokud ověření provádí obecní úřady),
 • v elektronické podobě žádost zaslaná prostřednictvím datové schránky fyzické osoby.

Osobně v úředních hodinách nejpozději 21. 9. 2022 do 16:00 hodin na ohlašovně Úřadu městyse Velký Újezd, Olomoucká 15 v úředních hodinách úřadu.

Vydat voličský průkaz pro volby do Senátu je možné nejdříve od 8. 9. 2022, a to

 • osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání,
 • poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu
Plná moc k převzetí voličského průkazu

INFORMACE městyse Velký Újezd k výše uvedeným volbám

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Počet členů okrskové volební komise
Oznámení o době a místě konání voleb