Kácení dřevin rostoucích mimo les

Právní rámec

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění.

1.   Kácení bez povolení (§ 8 odst. 3 zákona 114/1992 Sb.)

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:

 • pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 • pro ovocné dřeviny (seznam zde) rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

2.   Kácení ohlašované zpětně = kácení dřevin z bezpečnostních důvodů (§ 8 odst. 4 zákona 114/1992 Sb.) 

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody (Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí) do 15 dnů od provedení kácení. Nelze tak připustit preventivní kácení zdravých dřevin, které by mohly působit škodu pádem při extrémním počasí.

3.   Kácení ohlašované 15 dní předem (§ 8 odst. 2 zákona 114/1992 Sb.)

  Je možné u dřevin z těchto pevně stanovených důvodů:

 • pěstebních, to je za účelem obnovy porostů,
 • při provádění výchovné probírky porostů,
 • zdravotních,
 • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav.

Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody (Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí), který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

4.   Kácení, pro které je nutno vydat povolení (§ 8 odst. 1 zákona 114/1992 Sb.)  

O povolení ke kácení žádá (žádost zde) písemně vlastník pozemku (má-li pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich souhlas se záměrem dřevinu pokácet) či nájemce nebo uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém se strom nachází.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu majitele,
 • u obchodních společností musí obsahovat název, IČO a sídlo společnosti,
 • druh stromu,
 • počet kusů/výměra dřevin ke kácení,
 • obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
 • číslo parcely, na které se předmětná dřevina nachází,
 • mapa pozemku se zakreslením dřevin,
 • důvod, pro který se žádá o povolení pokácení.
   

Povolení ke kácení na katastrálním území Velký Újezd vydává Úřad městyse Velký Újezd a lze ho vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Orgán ochrany přírody může (podle § 9 odst. 1 zákona) ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.  

5. Kácení v souvislosti se stavebním záměrem (§ 8 odst. 6 zákona 114/1992 Sb.)  

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a stavebním řízení, vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin závazné stanovisko. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánem ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastníkem řízení o kácení dřevin je žadatel a dále jím mohou být místně příslušná občanská sdružení, jejichž posláním je ochrana přírody a krajiny.

Kácení se povoluje pouze v období vegetačního klidu, které trvá od 1. listopadu do 31. března!!

Při kácení dřevin v lesích se postupuje podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění.

Nejčastější dotazy

 • Bez povolení může vlastník strom ořezat, nikoliv ho však poškodit či zničit. Zásah nesmí způsobit snížení ekologických nebo společenských funkcí dřeviny nebo její následné odumření.
 • Rozhodnutí o povolení kácení není zpoplatněné.
 • Nepovolené pokácení dřevin může být pokutováno.