Informace ke ztrátám a nálezům dle nového občanského zákoníku č. 89/2012

Úvod

Opuštěná věc není agendou ztrát a nálezů. Definice opuštěné věci:

  1. je zřejmý vlastníkův úmysl se věci zbavit nebo
  2. vlastník věci nevykoval vlastnické právo po dobu tří let nebo
  3. věc nepatrné hodnoty byla zanechána na místě veřejnosti přístupném.

Je-li splněno jedno z výše uvedených kritérií, pak jde o věc opuštěnou, která není agendou ztrát a nálezů.

 

Ztráty a nálezy

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (účinný od 1. 1. 2014) je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen vydat ji vlastníkovi.

Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo, pokud se nejedná o nálezy, pro které platí zvláštní právní předpisy.

Přihlásí-li se vlastník věci před uplynutím lhůty tří roků od jejího odevzdání obci je povinen před převzetím věci prokázat svou totožnost a provést úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s opatrováním věci (poštovné, přepravné, parkovné, skladné v případě speciálních podmínek na skladování). Jestliže se přes učiněná opatření nepodaří zjistit vlastníka nálezu a nepřihlásí-li se o věc vlastník do tří let od jeho odevzdání, stává se vlastníkem movitých věcí nalezených městys Velký Újezd.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady či dokumenty vydané orgány veřejné správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal.
Kreditní a platební karty či drobné písemnosti, u kterých je majitel známý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci.

Městys Velký Újezd vydal směrnici – Postup pro nakládání s nalezenými věcmi a zvířaty na území městyse Velký Újezd, který upravují postup Úřadu městyse Velký Újezd při převzetí, nalezení a uložení nalezené věci a zvířete.

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje:

Úřad městyse Velký Újezd
Úředník: Bc. Renata Absatzová
Olomoucká č.p. 15, kancelář podatelna-ohlašovna
Tel.: 585 358 008
E-mail: podatelna@velkyujezd.cz