Informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Oficiální název

městys Velký Újezd

2. Důvod a způsob založení

viz Důvod a způsob založení


3. Organizační struktura

viz Správa městyse


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Velký Újezd
Olomoucká 15
783 55 VELKÝ ÚJEZD

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Velký Újezd
Olomoucká 15
783 55 VELKÝ ÚJEZD

4.3 Úřední hodiny

Pondělí:    8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Úterý:      ---
Středa:     8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Čtvrtek:   ---
Pátek:      ---

4.4 Telefonní čísla

viz Správa městyse

4.5 ID datové schránky

jxbbamv

4.6 Adresa internetové stránky

www.velkyujezd.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@velkyujezd.cz


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 185580346, kód banky: 0300


6. IČO

00299677

7. DIČ

CZ00299677 plátce DPH


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán městyse, Povodňový plán, Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse, Rozpočtový výhled městyse

8.2 Rozpočet

viz Rozpočet městyse


9. Žádosti o informace

viz Jak získat informace a Vyžádané informace


10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Jak získat informace


11. Opravné prostředky

viz Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek


12. Formuláře

viz Formuláře ostatních žádostí


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

viz Řešení životních situací


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších přepisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů.

14.2 Vydané právní předpisy

viz Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Stáhnout.PDF

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí.


16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Dostupný Stáhnoutzde.

16.2 Výhradní licence

Městys v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Výroční zprávy o činnosti městyse