Důvod a způsob založení

Obec Velký Újezd (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávný celek na základě voleb do zastupitelstev obci v roce 1990 v souladu se zákonem č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění ke dni 23. 11. 1990 (den voleb do zastupitelstev obcí) a dle § 4 tohoto zákona vystupovala v právních vztazích svým jménem a nesla odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

Od 12. 11. 2000 (den voleb do zastupitelstev krajů) postavení obce upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací – právnickou osobou veřejného práva, která má právní subjektivitu, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v přenesené působnosti v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1992 Sb., v platném znění) a §§ 7, 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Na žádost Zastupitelstva obce Velký Újezd stanovil Parlament České republiky – předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček – podle § 3 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 12. dubna 2007 obec Velký Újezd v Olomouckém kraji   m ě s t y s e m.