Sdělení k žádosti I 1/2020/Je

Pořadové číslo: I 1/2020/Je

Jednací číslo: UMVU/1177/2020

Datum přijetí: 11.12.2020


Text dotazu:


Jakým způsobem hodlá městys Velký Újezd naplnit cíle a zásady stávajícího platného územního plánu ve znění Změny č. 1 Územního plánu Velký Újezd, a to z hlediska koncepce dopravy a uložení inženýrských sítí v lokalitě Za Školou? Zejména:
Obsahuje platný územní plán městyse rozšíření stávající místní komunikace v ulici Za Školou?
V případě že ano, jaké konkrétní kroky městys učinil k naplnění této části územního plánu (tj. od účinnosti územního plánu od června 2015)?
Plánuje městys Velký Újezd nějakou investiční akci v souvislosti s rozšířením/vybudováním inženýrských sítí v lokalitě Za Školou? Pokud ano, žádám o sdělení podrobností.
Plánuje městys Velký Újezd zařadit investiční akci v lokalitě Za Školou do rozpočtu obce? Pokud ano, v jakém časovém horizontu zařadí tuto akci do rozpočtu? Popř. požaduji sdělit, jesli je plánováno využití jiných zdrojů než rozpočtových prostředků obce?
 

 Text odpovědi:


Městys Velký Újezd se řídí platným Územním plánem Velký Újezd, který nabyl účinnosti dne 2.7.2015 ve znění Změny č. 1 Územního plánu Velký Újezd, která nabyla účinnosti dne 27.3.2020.

Magistrát města Olomouce, jako úřad územního plánování (pořizovatel) podle § 6, odst. (1), písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), pořídil v souladu s § 30 stavebního zákona Územní studii Velký Újezd lokalita ZB2, ZB4.

Dne 18.4.2019 byla schválena možnost jejího využití a data o pořízené územní studii byla v souladu s § 162 stavebního zákona vložena do evidence územně plánovací činnosti.

Předmětná územní studie řeší regulaci území, koncepci zeleně, dopravní řešení, technickou infrastrukturu v lokalitě Za Školou.

Výše uvedené územně plánovací podklady neřeší rozšíření stávající místní komunikace v ulici Za Školou.

Inženýrské sítě ve správě a vlastnictví Městyse Velký Újezd - vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení jsou vedeny v pozemku parc. č. 289. V roce 2021 je plánováno prodloužení vodovodního řadu od hranice s pozemkem parc. č. 213 pro novou povolenou výstavbu tří rodinných domů až k pozemku parc. č.345. Byla zpracována projektová dokumentace, zajištěno povolení výstavby a akce bude v uvedeném roce provedena. Na výstavbu budou použity prostředky městyse.

V roce 2021 bude dokončen monitoring a případné sondáže v trase kanalizace zakreslené v územním plánu, která by měla vést v pozemcích parc. č. 353/1, 346, 345, 342, 341, 339 a 336. Po dohodě s jednotlivými vlastníky pozemků bude navrženo řešení využívání uvedené kanalizace (zrušení, přeložení …).