Jak získat informace

Informace lze získat na úřadě městyse ústní či písemnou formou (na webu městyse jsou formuláře ke stažení), formuláře si lze vyzvednou i na podatelně – vzor přílohou; žádost lze podat i volnou formou s uvedením požadovaných údajů).

Informace související s činností městyse poskytuje volený zástupce městyse (starosta, místostarosta) nebo příslušný pracovník městyse, který je věcně příslušný, v rámci své působnosti dané zákonem nebo pracovní náplně, k řešení otázek, jichž se žádost týká (viz "pracovní úsek").

Písemné podání žádosti o informace či stížnosti, návrhu, podnětu či jiného dožádání (dále jen "žádosti") lze učinit osobně na podatelně úřadu městyse, kde bude příjem potvrzen, dále prostřednictvím pošty nebo elektronicky na adrese podatelny – podatelna@velkyujezd.cz.

Ústní (osobní, telefonické) žádosti vyřizuje příslušný pracovník v úřední hodiny dle svého pracovního úseku. V případě potřeby příslušný pracovník sepíše s žadatelem žádost o písemnou informaci.

Rozhodnutí lze obdržet prostřednictvím pošty nebo osobně na úřadě městyse (po předchozí dohodě s pracovníkem, který záležitost vyřizuje).

V případě potřeby poskytuje podatelna informační službu o místě a způsobu, jak získat informace.

Vyřizování žádostí se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí obce Velký Újezd k zajištění splnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.