Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánu městyse – úřadu městyse
  Opravné prostředky se podávají písemně prostřednictvím úřadu městyse (podatelna ÚM, pošta, elektronicky), který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení toho konkrétního rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně,  na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
   
 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí dalších orgánů městyse
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady městyse, zastupitelstva městyse nebo zvláštních orgánů městyse se podávají písemně prostřednictvím úřadu městyse (podatelna  ÚM, pošta, elektronicky), a to ve lhůtě uvedené v poučení toho konkrétního rozhodnutí  a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo  příslušné rozhodnutí vydáno.
   
 3. Soudní přezkoumání
  Rozhodnutí odvolacího orgánu lze napadnout podáním žaloby podle § 247 a  násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci přezkoumání správního rozhodnutí soudem. Případně v souladu s čl. 87 odst. l písm. d) Ústavy ČR podat  ústavní stížnost  k Ústavnímu soudu.