Dotace

Městys Velký Újezd obdržel účelovou dotaci na pořízení ochranných prostředů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd ve výši 13.000,- Kč.

MZP

Název projektu: Velký Újezd - průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Žadatel: Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd

Stručný popis projektu: Cílem projektu je situování hydrogeologických průzkumných prací na pozemky městyse do míst, kde bude potenciál k zajištění dostatečné kapacity nového doplňkového vodního zdroje podzemních vod a odhad finančních nákladů spojených s průzkumnými pracemi a s následnými pracemi pro napojení vodního zdroje do stávajícího vodárenského systému městyse Velký Újezd.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí webové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

Název projektu: Cisternová automobilová stříkačka

Přijaté dotace z Ministerstva vnitra: 2.500.000,-

Přijaté dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje: 300.000,-

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová č.p. 269, 165 00  Praha

Nákupní cena: 5.499.995,-

Sociální bydlení ve Velkém Újezdu

Primárním cílem projektu je dlouhodobé a dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do dostupného nájemního bydlení. Cíle budou dosaženy stavební úpravou budovy, kde vzniknou tři nové sociální byty. Sociální byty se základním vybavením budou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Sociální byty splňují všechny parametry sociálního bydlení stanovené pro IROP.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Energetické úspory domu č.p.195 ve Velkém Újezdu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti lékařského domu č.p. 195 ve Velkém Újezdu. Snížení energetické náročnosti bude provedeno zateplením obálky budovy, střešních konstrukcí, konstrukcí k nevytápěným prostorům a výměnou otvorových výplní - oken a dveří.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 


Základní varianta značky

Projekt „II. etapa – SO 102 – Stezka pro chodce a cyklisty“

ISPROFOND 5718510072

Státní fond dopravní infrastruktury přislíbil dotaci ve výši 2.404.000,- Kč.

Stavba bude provedena v roce 2017.

Realizátorem akce je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

 

  

Název projektu: Mateřská škola Velký Újezd

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000564

Identifikační číslo EDS / SMVS: 117D03G000075

Přislíbené dotace: 6.169.745,-

z toho 342.763,- Ministerstvo pro místní rozvoj a 5.826.982,- Evropský fond pro regionální rozvoj

Stavba bude provedena v roce 2016 - 2017

Realizátorem akce je společnost VARIO VILA s.r.o., Uničov

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů ve výši 36.798,- Kč.

Základní varianta značky

Projekt "Chodník a stezka pro chodce a cyklisty - I.etapa / SO 101a - chodník".

ISPROFOND 5717510113

Státní fond dopravní infrastruktury přislíbil dotaci ve výši 10.073.000,- Kč.

Stavba bude provedena v roce 2016 - 2017.

Realizátorem akce je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na částečnou úhradu nákladů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd ve výši 16.000,- Kč.

Projekt "Suchou nohou" reg. č. CZ.1.12/2.3.00/45.02181 byl financován z operačního programu ROP Střední Morava částkou 1.757.825,30 Kč.

Cílem projektu byla revitalizace centrální části obce v okolí mateřské školy s cílem vyřešní veřejného prostranství, úpravě chodníků spojující mateřskou školu a autobusové nádraží.

Stavba byla provedena v roce 2014.

Realizátorem akce byla společnost INSTA CZ s.r.o.

DOPLNĚNÍ: Na základě výzvy z Úřadu Regionální rady soudržnosti dne 12.10.2016 vrácena část dotace ve výši: 14 063,01 Kč a 104 312,45 Kč.

 

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti vytápění budovy obecního úřadu, kdy v rámci realizace projektu došlo k výměně oken, dvěří a zateplení

Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.21491

Realizace probíhala 18.8.2014 - 27.5.2015

Dodavatel stavby: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Výše dotace byla z ERDF/FS 1 504 631,- Kč a SR/SFZP ve výši 88 507,- Kč