Dotace

Projekt Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Název projektu: Místní komunikace ul. Kopanina a Válečných hrdinů

Identifikační číslo: 117D8210A3095

Přislíbené dotace: 5.000.000,-

Stavba bude provedena v roce 2020 - 2021

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 

 

Název projektu: Workoutové hřiště Velký Újezd

Identifikační číslo: 117D8210H5278

Přislíbené dotace: 555.801,-

Stavba bude provedena v roce 2020

Zhotovitel: Machovský s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec

 

Název projektu: Obnovu sportovní infrastruktury ZŠ Velký Újezd

Identifikační číslo: 117D8210B5536

Přislíbené dotace: 5.000.000,-

Stavba bude provedena v roce 2020

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice

Název projektu: Obnova hřbitovní zdi ve Velkém Újezdu

Identifikační číslo: 117D8210G3504

Přislíbené dotace: 452.947,-

Stavba bude provedena v roce 2019

Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o., Kratochvílova 41, 750 02 Přerov

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na pořízení prostředků pro práci ve výšce a volnou hloubkou ve výši 15.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou neinvestiční dotaci na získání řidičského oprávnění skupiny C pro dva členy JSDH ve výši 20.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou investiční dotaci na pořízení malotraktoru s přívěsem k údržbě ploch sportovních areálů ve výši 45.000,- Kč.

Městys Velký Újezd obdržel účelovou dotaci na pořízení ochranných prostředů pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Velký Újezd ve výši 13.000,- Kč.

MZP

Název projektu: Velký Újezd - průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Žadatel: Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd

Stručný popis projektu: Cílem projektu je situování hydrogeologických průzkumných prací na pozemky městyse do míst, kde bude potenciál k zajištění dostatečné kapacity nového doplňkového vodního zdroje podzemních vod a odhad finančních nákladů spojených s průzkumnými pracemi a s následnými pracemi pro napojení vodního zdroje do stávajícího vodárenského systému městyse Velký Újezd.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí webové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

Název projektu: Cisternová automobilová stříkačka

Přijaté dotace z Ministerstva vnitra: 2.500.000,-

Přijaté dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje: 300.000,-

Dodavatel: KOBIT, spol. s r.o., Rozvojová č.p. 269, 165 00  Praha

Nákupní cena: 5.499.995,-

Sociální bydlení ve Velkém Újezdu

Primárním cílem projektu je dlouhodobé a dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, vstup do dostupného nájemního bydlení. Cíle budou dosaženy stavební úpravou budovy, kde vzniknou tři nové sociální byty. Sociální byty se základním vybavením budou určeny pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Sociální byty splňují všechny parametry sociálního bydlení stanovené pro IROP.

Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Energetické úspory domu č.p.195 ve Velkém Újezdu

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti lékařského domu č.p. 195 ve Velkém Újezdu. Snížení energetické náročnosti bude provedeno zateplením obálky budovy, střešních konstrukcí, konstrukcí k nevytápěným prostorům a výměnou otvorových výplní - oken a dveří.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.